Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

Regnbåge

 -  

"Föreläsningarna vi hade i vårt projekt var både bra och dåliga, men jag fick flera "aha-upplevelser. Vi behövde öppna våra sinnen!"

Förskolepedagog

 

Böcker

 

"Det behövs mer av reflekterande samtal i skolan. Det är ett bra arbetssätt."

Rektor

 

"Det är viktigt att alla i arbetslaget är delaktiga i arbetet, annars blir det svårt att genomföra förändringar."

Förskolepedagog

 

 

 

 

Kunskap och inspiration

En bra inledning på ett gemensamt arbete med jämställdhet, är att ta del av kunskap om hur det ser ut i vårt samhälle, förskola och skola, vad gäller jämställdhet. Personalgruppen bör ha en gemensam kunskapsbas att arbeta utifrån, annars finns det en risk att trilla ner i "åsiktsdiket", det vill säga att reflektera utifrån åsikter istället för fakta. Det finns idag en hel del pedagogisk forskning och litteratur om genus och jämställdhet i förskola och skola att ta del av. Den vetenskapliga disciplin som forskar om hur attityder och föreställningar om kvinnor och män, flickor och pojkar skapas och fungerar, är genusvetenskapen.

Tips för arbetslaget

  • En bra start är att gemensamt läsa litteratur eller ta del av annat material som beskriver samhällets och skolans genusstrukturer och därefter samtala och reflektera om det i gruppen. Tips på litteratur och material hittar du under rubriken
    Litteraturtips och länkar
  • En föreläsning på temat kan ge stoff till gruppens samtal. Varför inte bjuda in en genuspedagog att föreläsa?
  • Värderingsövningar är ett bra sätt att medvetandegöra sina egna värderingar . De fungerar oftast bäst när någon utanför gruppen leder dem.

Här finns tips på värderingsövningar:
Värderingsövningar (pdf, ny flik)

Metodstöd i reflektionsarbetet

I arbetslagets samtal och reflektion är det en fördel att ha strukturerade former för dialogen. Det ger ett stöd så att alla kan göra sig hörda och känner sig lyssnade på. Ett strukturerat samtal gör det också lättare för alla att hålla sig till ämnet och att inte tillåta sig att sväva iväg. Olika metoder och tips för strukturerade samtal kan du läsa om på
Samtalskonst_i_praktiken - Lärarförbundet (pdf, ny flik)

Det är viktigt att ha en tillåtande och lyssnande attityd gentemot varandra i gruppen. Det är inte ovanligt att försvara sig mot att se sig som en ojämställd pedagog, vilket kan blockera tankar och samtal. Det är viktigt att ständigt påminna sig att arbete med jämställdhet är ett utvecklings- och kvalitetsarbete och att det alltid finns utrymme för förbättringar.

Det är också viktigt att ett reflekterande samtal inte blir en debatt eller argumentation om vad som är rätt eller fel att göra. Det finns ibland en föreställning att man kan vara för eller emot att arbeta med jämställdhet. Jämställdhet är en del av de grundläggande värderingar som varje skola och förskola i Sverige ska omfatta och förmedla. Det går inte att välja bort.

Dokumentera

Ett tips för att synliggjöra ett reflektionsarbete över tiden, är att skriva loggbok. Varje pedagog kan skriva ner sina egna reflektioner och/eller arbetslaget kan göra det tillsammans. Det ger en gemensam berättelse av arbetet och underlättar också för deltagare som inte varit närvarande. Det kan göras i form av en anteckningsbok eller gemensam pärm.

Det kan också göras som en intern blogg, det vill säga över nätet. Det finns möjlighet att skriva gemensamma bloggar eller göra en wikispace. Då kan alla i arbetslaget läsa och det gör det enklare att bidra med sina egan reflektioner.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -