Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

Piltavla med pilar

Hur nära målet är vi?

 -  

 

"I dag sitter genus i ryggmärgen, men när vi började vårt jämställdhetsarbete, visste jag inte alls vad det handlade om."

Förskolepedagog

 

 

 

"I vårt projekt använde vi BRUK som ett ett verktyg för utvärderingen. Deltagarna reflekterade kring BRUK-indikatorn jämställdhet vid projektets början och slut. I jämförelsen mellan svaren, såg de sjävla att de hade förändrats."

Genuspedagog

 

 

 

 

Utvärdering och kvalitet

Kvalitet

Varje förskola och skola skall varje år lämna en kvalitetsredovisning. Den ska innehålla en bedömning i vilken mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts och vilka åtgärder verksamheten avser att vidta om målen inte uppfylls.

Ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete är givetvis ett arbete som ökar verksamhetens möjligheter att nå de nationella målen för jämställdhet och likabehandling. För att bedöma hur väl man uppfyller målen behöver man värdera och granska arbetet i verksamheten, alltså inte bara följa upp och samla in information om hur arbetet har pågått och vilka förändringar som har skett i verksamheten.

BRUK - utvärderingsverktyg

Det finns många verktyg för utvärdering som kan användas. Ett verktyg är BRUK, som tagits fram av Skolverket. BRUK står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet och är utformat med utgångspunkt i de nationella målen. BRUK är indelat i ett antal indikatorer utifrån de nationella målen. Indikatorn Normer och värden, anknyter till jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Det är ett verktyg för självvärdering och uppbyggt av påståenden som pedagoger reflekterar kring och bedömer sitt arbete utifrån. Varje påstående har en sex bedömningsgrader från 1 – Egenskapen kännetecknar inte alls förskolan/skolan till 6 –Denna egenskap kännetecknar förskolan/skolan.

Ett sätt att använda BRUK i ett utvecklingsarbete för jämställdhet, är att deltagarna startar arbetet med att reflektera kring frågorna i indikatorn Jämställdhet (ingår i Normer och värden) och dokumenterar sina synpunkter. Varje år kan sedan reflektion utifrån samma frågor äga rum och dokumenteras och resultatet jämförs med föregående års. På så sätt synliggjörs processen och hur arbetet uppfyller och anknyter till de nationella målen. Det blir också en grund för verksamhetens kvalitetsredovisning.

BRUK kan också användas om arbetet sker i projektform. Vid projektets start och slut reflekterar deltagarna över frågeställningar i BRUK, indikatorn Jämställdhet, och resultaten jämförs efter projektets slut.

Här är länkar till BRUK-materialet:

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -