Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - förskola

Pojke leker med barbiedocka

 

 -  

Pojke målar

 

 

Elevarbete broderad duk

 

 

 

 

Kompensatoriskt arbete

Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Flera av de lärande exemplen visar hur pedagogerna med ett kompensatoriskt tänkande gör förändringar i vardagen.

Utgångpunkter

Några utgångspunkter för kompensatoriskt, genusmedvetet arbetet:

  • Att tillföra, inte ta ifrån

Jämställdhetsarbete handlar inte inte om att pojkar inte ska få leka med bilar eller flickor inte leka med dockor. Syftet är istället att stimulera barnen att överskrida de traditionella gränserna och vidga sin reportoar av förmågor. Pojkar leker ofta i större grupper och tränar då konkurrens och att inordna sig i hierarkier. De behöver känna närhet och att kunna samspela i små grupper. Träna på att lyssna och samtala, få ett språk för känslor. Det kan sammanfattas i begreppet samhörighet. Flickorna som ofta leker relationstäta lekar med mycket samtal, behöver istället träna självständighet och att kunna ta plats i en större grupp. De behöver stärkas i att våga visa sig tuffa, modiga och göra egna val. Det kan sammanfattas i begreppet självständighet.

  • Att möta barnet där det är

Det är en allmängiltig utgångspunkt för allt arbete i förskolan och naturligtvis också i jämställdhetsarbetet. Att utgå från barnets värld och erfarenheter gör att barnets värld kan vidgas. Vi kan tillföra dem nya erfarenheter och förmågor.

  • Att förstärka det positiva

Att uppmuntra barnen när de vågar pröva nytt, ger positiv förstärkning på beteendet och bekräftelse. Vi vill alla bli sedda och uppmärksammade. Men inte bara barnet som får uppmärksamheten utan också hela barngruppen noterar händelsen. En pedagog måste alltid komma ihåg att den uppmärksamhet man ger till ett barn – negativ eller positiv – registreras av och påverkar även de som ser på. Att berömma de barn som sitter bra på sin stol vid måltiden, blir ett mönster för hela gruppen, även de som inte kan sitta still.


Tips för kompensatoriskt arbete:

 

FLICKOR

Egna val

Flickor är ofta tränade i att sätta relationern främst och väljer därför kanske som kompisen. De behöver träna att göra självständiga val.

Ta plats

Uppmuntra dem att komma med egna idéer och ta egna initiativ. Träna dem att få och behålla ordet i större grupp.

Bli subjekt

Gör flickorna till subjekt – inte objekt, genom att inte kommentera deras utseende eller kläder.

Bli modiga

Låt flickorna göra modiga saker och beröm dem för att de är modiga även vid andra tillfällen.

Göra sin röst hörd

Låt flickorna få skrika och lära sig vad de har sitt magstöd.

Uppmuntra olikheter

Flickor är ofta tränade i att vara lika varandra. Uppmuntra dem istället att vara olika och självständiga. Tilltala dem med namn istället för ”tjejer”.

Ge förebilder

Läs om flickor som är modiga och har manliga yrken

Systerskap

Uppmuntra flickor att stötta varandra och berömma varandra. Lär dem att ta in fler i leken.

Läsa konfllikter

Lär dem att lösa konflikter och säga ifrån, istället för att skvallra.

Ledarskap

Träna flickor att i leken leda andra flickor, ge dem ledaruppgifter i vardagen.

 

POJKAR

Ta ansvar

Serva inte pojkar, det vill säga grip inte in och hjälp till för fort. Lär dem att be om hjälp när de behöver.

Lek med

Delta i pojkarnas lek, bryt härskande och negativa hierarkier, uppmuntra samspel.

Samtal och dialog

Samtala mer med pojkarna, träna dem att lyssna och föra dialog.

Träna samspel

Låt pojkarna träna samspel och lyhördhet i små grupper.

Ord för känslor

Lär pojkarna känna igen känslor, ge dem ord för och samtala om känslor, till exempel skillnaden mellan att vara arg och ledsen.

Lyft försiktiga

Synliggör och lyft fram försiktiga pojkar på ett positivt sätt inför hela gruppen.

Omsorg

Uppmärksamma när pojkar visar omsorg och hjälper andra, till exempel mindre barn.

Ge förebilder

Läs om ömsinta pojkar och män i kvinnliga yrken.

Positiv beröring

Låt dem få och ge varandra mjuk och positiv beröring, t ex i form av massage.


Två exempel

Här är två exempel hur förskolor har arbetat kompensatoriskt i mer organiserad form:

Bollspel och promenad

När förskoleklassen samlades i början av höstterminen, blev spel med innebandyklubbor populärt på gården hos många pojkar och flera flickor. Men när pedagogerna hade studerat spelet ett tag såg de att flickorna hade en underordnad roll i spelet. De var mest i utkanterna av planen, slog fort iväg bollen när de fick den och gjorde sällan mål. Men intresset för bollspelet höll i sig och pedagogerna bestämde sig för att förbättra flickornas bollspel.

Ett bra tillfälle infann sig när höstens simundervisning började. Då gick en pedagog iväg med halva gruppen till badhuset. Barnen indelades i pojk- och flickgrupp och när pojkarna var i badhuset, tränade flickorna bollspel. De fick träna på att dribbla med bollen, anfall med passningsspel, göra mål, segergester, skrika måååååål, med mera. När det var gemensamt bollspel på gården deltog pedagogerna och passade till flickorna. Pedagogerna såg ganska snabbt att flickorna tog för sig mer och mer i spelet och att pojkarna då passade mer till flickorna.

I pojkgruppen arbetade pedagogerna på temat samarbete och hjälpsamhet för att motverka den starka konkurrens som fanns i gruppen. Till en början var en tävling om den bästa platsen i ledet till badhuset. När de skulle gå iväg, rusade pojkarna ut, för att komma först i ledet. När pedagogerna hindrade det, tävlade pojkarna om att ställa om sina ryggsäckar i ett led istället. Det tog årskilliga veckor innan pedagogerna hade lyckats bryta det mönstret och att placeringen i ledet bestämdes efter andra kriterier, till exempel att stå bredvid en kompis som man sällan lekte med.

Mål för arbetet:

  • Att flickorna kan spela boll med klubba
  • Att flickor och pojkar spelar tillsammans på lika villkor
  • Att pojkarna promenerar utan konkurrera om platserna

Lekrummet

Småbarnsavdelningen videofilmade barnens lek i lekrummet. De såg helt olika mönster för de två-treåriga flickornas och pojkarnas lek. Pojkarna, sex stycken, rörde sig som följa-john runt om i rummet. De åkte en stund i rutschkanan, klättrade på ribbstolarna, hoppade och gick balansgång på en låg bänk. En av flickorna följde efter pojkarna som en liten skugga. När de var klara vid rutschkanan eller ribbstolarna, tog hon dem i besittning.

De andra fyra flickorna rörde sig efter väggarna i rummet. En satt mest still vid väggen och blev nästan påsprungen av pojkarna vid flera tillfällen. En flicka gick omkring med sin nalle som en annan flicka vid flera tillfällen tog av henne, med gråt och ingripande av pedagogen, som följd. Den fjärde flickan satt mest i pedagogens knä. Pedagogerna häpnande över att se flera härskartekniker hos så små barn. Det var osynliggörande (flickan vid väggen och pojkarnas ointresse för flickorna, trots gråt), förlöjligande (flickan som tog nallen) och till och med hot, när en av flickorna ställde sig i vägen och skrek nej! till den ensamma flickan vid väggen, som en gång försökte gå upp i rutschkanan.

Pedagogerna bestämde sig för att flickorna skulle få ta rummet i besittning på sina egna villkor. Pojkarna fick därför leka ute på gården, när flickorna fick prova att åka rutschkana, klättra i ribbstolarna och gå balansgång. Pedagogerna gjorde en liten bana som flickorna fick turas om att följa. Efter några gånger med uppmuntran och stöd, klarade flickorna av banan galant. När de sedan lekte tillsammans med pojkarna i lekrummet använde både flickor alla redskap.

Mål för arbetet:

att flickor och pojkar kan använda lekrummet och dess utrustning på lika villkor

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -