Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel -skola

Penna som skriver på papper

 

 

 

Studentmössa

 

 

 -   Fotbollsmål

 

 

 

Jordglob

 

 

 

Formel skriven på tavlan

Betyg

I Sverige har idag flickor bättre betyg än pojkar i alla ämnen, utom idrott och hälsa, där pojkarna har något bättre betyg. Hur det ser ut i skolor i olika delar av landet varierar naturligtvis, men en bra utgångspunkt för jämställdhetsarbete är att reflektera över betygsresultatet i den egna kommunen eller skolan. Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Arbete med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg behöver påbörjas redan i grundskolan lägre årskurser.

Observationer och analyser:

Betygskillnader

På högstadieskolan reflekterade arbetslagen över betygsresultatet några år bakåt. Det var stora skillnader mellan flickor och pojkar i vissa ämnen och mindre i vissa. Pedagogerna blev ganska förvånade över de skillnader som fanns. De hade inte tidigare reflekterat över en helhetsbild av betygen. Det blev upptakten till reflektioner om förväntningar och krav på eleverna, betygskriterier och undervisningens upplägg.

Betygsresultatet från varje skola och kommun hittar du här:
Statistik - Skolverkets webbplats

Olika ambitionsnivå

Högstadielärarna noterade också att pojkar ofta har lägre betygsambitioner än flickor. I den traditionella pojkkulturen finns synen att pluggande inte är riktigt manligt. Pojkarna vill gärna ha bra betyg, men de är inte beredda att jobba för det. ”Det räcker med godkänt”, ”Betyg är inte så viktigt”, är inte ovanliga repliker från pojkar.


Flickor har oftare högre ambitioner, vilket är en av förklaringarna till deras högre betyg. Men de kan också bli ett hinder för deras utveckling. Högstadielärarna i år 9, berättade om den grupp av flickor som protesterade mot att redovisa temaarbetet i form av teater eller en utställning, vilket pedagogerna har föreslagit. De var oroliga för att deras insats inte skulle bli synliga i gruppens redovisning och ville istället föra en skriftlig rapport eller få göra ett skriftligt prov.

Betygskriterier

Pedagogerna i årskurs 4 jämförde flickornas och pojkarnas resultat från en läsförståelseuppgift, där eleverna skriftligen fick svara på frågor om texten. De såg tydliga skillnader mellan flickornas och pojkarnas resultat. Pojkarna svarade med korta, fåordiga meningar. Flickornas svar var längre och innehåll flera meningar. Många av flickorna motiverade sina svar (vilket inte krävdes i uppgiften) och några gjorde också små reflektioner över texten i sina svar (vilket heller inte krävdes i uppgiften). Pedagogerna jämförde med betygskriterierna för årskurs 8 och 9 konstaterade att de flesta flickor redan på mellanstadiet tränar att motivera och analysera, medan pojkarna undvek det.

Några begrepp som återkommer i olika ämnen är:

  • Göra tolkningar
  • Ta del av andras argument
  • Reflektera
  • Uppfatta skillnader
  • Granska, värdera, jämföra
  • Dra slutsatser
  • Utvärdera slutsatser
  • Ge förklaringar
  • Argumentera

För att uppnå dessa kriterier krävs olika kommunikationsfärdigheter som att kunna lyssna och resonera tillsammans. Pedagogernas reflektion var att en förklaring till flickornas betyg är att flickor ofta är bättre än pojkar på dessa färdigheter.

Här finns kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet.
Undervisning - Skolverkets webbplats


Åtgärder:

Skriva loggbok

För att förbättra sina kommunikationsfärdigheter, behöver man naturligtvis öva. Ett sätt är att träna reflektion genom att skriva loggbok över sitt arbete. Det är ett sätt att får syn på sitt eget lärande. Det blir tydligt hur jag tänker och utvecklas i mitt arbete och det ger mig möjligheter att påverka mitt eget lärande och betygen. Det kan särskilt vara ett stöd för svaga elever, som istället för se inlärning som något som andra men inte de klarar, ser att det är något som de själva kan påverka. Eleverna kan skriva en egen loggbok, eller en gemensam, i till exempel i ett projekt. En logg kan skrivas i en bok eller på datorn i form av en blogg, där kan den läsas och kommenteras av flera.

I loggboksskrivandet tränas eleven bland annat att värdera, jämföra, förklara och dra slutsatser. Det är ett bra sätt att träna pojkar –och flickor – på färdigheter som krävs för högre betyg. Ovana elever kan behöva stöd, uppmuntran och uppföljning för att lyckas. Ett sätt kan vara att samla pojkarna för sig, utan flickorna, om det är stor skillnad mellan grupperna.

Träna reflektion tidigt

Reflektion kan givetvis även tränas i andra former. För att nå ett bra resultat i arbetet är en framgångsfaktor att starta tidigt. Redan under de första skolåren kan barnen refletera över sitt eget arbete. Även om arbetet i grundskolans lägre stadier inte ska inrikta sig på betygkriterier, måste elever få en chans att skaffa sig de färdigheter som senare ska bedömas. Vi ser från att pojkar redan från förskolan är vana att få order och tillsägelser, men inte så vana att ta ett eget ansvar för sin inlärning. Det tar tid att lära om det.

Träna samarbete

Mycket av verksamheten i dagens skola sker i form av arbete i grupper. Flickor är vanligtvis bättre på samspel och kommunikation i små grupper, men alla behöver träna att arbeta tillsammans. Att ägna tid till övningar i samarbete och samspel är därför värdefullt. Pojkar och flickor kan också behöva träna på olika förmågor och därför kan arbete i flick- respektive pojkgrupper vara en metod.

Motverka stress

Duktiga flickor som vill lyckas och få höga betyg, kan behöva uppmuntran att begränsa sig utifrån de förutsättningar som finns. Att få höra att det jag har gjort räcker bra, kan stärka självbild och självförtroende. Det är också bra att lära eleverna vad stress är, hur det känns och hur man hanterar det. Avslappning ett bra moment att öva.

Mål: att ge flickor och pojkar lika villkor

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -