Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Lärande exempel - skola

Lärobok i tyska

 -  

 

 

Ett barn som tar en bok ur en bokhylla.

 

 

 

Berguv

 

 

 

Atlas

Läromedel

De läromedel som används i skolan, ska också bidra till att förverkliga skolans värdegrund. Den nya likabehandlingslagen förbjuder diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet och religion i skolans verksamhet. Hur läromedel framställer sitt innehåll utifrån dessa perspektiv blir därför intressant.

I Skolverkets rapport 50/2006 ”I enlighet med skolans värdegrund?” granskar forskare ett stort antal läroböcker för grundskolan och gymnasiet i naturämnen, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Med några få undantag är rapporten mycket kritisk till läroböckerna. De hittar många exempel på stereotypiska framställningar som kan upplevas som diskriminerande och kränkande av eleverna. Några exempel: funktionshinder och homosexualitet framställs oftast som problematiska och avvikande, bilderna av islam är ensidiga och domineras av militant islamism, män och pojkar är överrepresenterade i text och bild, skildringar av krig och konflikter i historieböcker fokuserar på våld, förintelse och död. De ger bilder av en värld där kvinnor, barn, handikappade och muslimer är marginella eller problem.

Observation och analys:

 

Läseböcker

Några lågstadielärare granskade de första läsårens läseböcker. De valde ut några som förekommit under 1900-talet, men början i ”Sörgården” 1913 och fram till 90-talet. Samhällets förändring synliggörs i texterna, men det som var anmärkningsvärt var att i samtliga böcker dominerar en stereotyp bild av män, pojkar som aktiva och kvinnor, flickor som mer passiva och omsorgstagande.

Matematik

Mellanstadielärare jämförde en mattebok från 80-talet med en från 2000-talet. Resultatet visade att boken från 80-talet gav en mer nyanserad bild av könen än boken från 2000-talet. I 80-talsboken var flickorna mer aktiva och det var fler flickor på bilderna.

Djur gör som människor?

Pedagogerna noterade att i de böckerna om djur för grundskolans lägre år, som fanns i klassrummet, beskrev djurens liv som heteronormativa par med könstraditionella sysslor. Det stod till exempel att ”Fågelmamman ruvar äggen medan fågelpappan jagar mat till henne”. Visst finns det fågelarter där hanen också ruvar? Är djuren verkligen så traditionella som vi människor?


Åtgärder:

Rutiner för läromedelsgranskning

Läromedel behöver inte styra undervisningens innehåll. De kan problematiseras och andra framställningar kan komplettera. Men om läromedel används okritiskt, så riskerar de att förstärka stereotypa roller och mönster och därmed förstärka fördomar. En aktiv granskning av läromedel som används i skolan är nödvändigt för att leva upp till både läroplan och lagstiftning.

Varje skola ska enligt lagen om likabehandling, göra en likabehandlingsplan. Syftet med planen är att den ska verka förebyggande och förhindra diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, religion, etnicitet. I riktlinjer för likabehandlingsplanen, framhåller Barn- och elevombudet vikten av att granska läromedel för att förebygga att läroböcker och andra läromedel inte sprider fördomar och förlegade föreställningar avseende ovanstående diskrimineringsgrunder. Barn- och elevombudetföreslår följande frågeställningar att fundera över vid undervisningens planering:

  • Kan vissa läromedel uppfattas som kränkande?
  • Kan man föra en kritisk och konstruktiv diskussion kring den aktuella litteraturen?
  • Förmedlar läromedlen en stereotyp bild av vissa invandrargrupper/ och eller religioner?
  • Synliggör litteraturen en stereotyp och normgivande bild av till exempel människor med funktionshinder?
  • Kan exempel som används under lektionerna varieras så att de inte osökt förmedlar en stereotyp och normgivande bild?
  • Hur ser könsfördelningen ut bland den som bjuds in till skolan som externa föreläsare?
  • Tillämpas genusperspektiv i undervisningen?

Elever kan hjälpa till i granskning av läromedel och också ganska sina egna källor ur ett diskrimineringsperspektiv. Det är ett bra sätt att förstå hur fördomar sprids.

Undervisningsexempel

Pedagogerna på högstadieskolan reflekterade över hur de genom att variera de exempel de använde i sin undervisning kunde undvika att bara utgå från det normativa, det vill säga att exemplen beskriver människor som är heteronormativa, fullt friska, lever enligt traditionellt svenska traditioner och har traditionella könsroller. Hur kan det se ut om man utgår från det ickenormativa?

Läraren i samhällskunskap beskrev Sambolagen: ”Sambolagen gäller för en kille och en tjej som flyttar ihop och som lever under ett äktenskapsliknande förhållande. Den gäller också för två killar eller två tjejer som är ett par.”

Istället hade hon kunnat ha sagt: ”Sambolagen gäller för par som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, till exempel två killar, två tjejer eller en kille och en tjej.” Då hade inte homosexualitet beskrivits som avvikande, utan som en möjlighet av flera.

Skolan inte värdeneutral

När det gäller sexuell läggning och synpunkter på homo- och bisexuellas rättigheter är det viktigt att komma ihåg att varken förskolan eller skolan är värdeneutrala. Ibland diskuteras homo- och sexuellas rättigheter i samhälle som något man kan vara för eller emot. Det innebär att samtal om hbt- personers rättigheter reduceras till åsikter. Elever kan ha synpunkter på homo- och bisexuellas rättigheter, men skolan är inte neutral i den frågan. Att bemötas med respekt oavsett sexuell läggning är en mänsklig rättighet och en del av de grundläggande värderingar som skolan ska förmedla.

Mål: Att inte läromedel ska medverka till diskriminering utifrån kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -