Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Vad är jämställdhet

En skrivande hand.

 

 -  

Definitioner

Jämställdhet brukar definieras som lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män. Jämställdhet handlar alltså om maktförhållanden och relationer mellan kvinnor, män, flickor och pojkar.

Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället vad gäller

  • makt och inflytande
  • ekonomiskt oberoende
  • företagande, arbete och arbetsvillkor
  • utbildning och utveckling
  • ansvar för hem och barn
  • frihet från könsrelaterat våld

Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet är besläktat med begreppet jämlikhet, som beskriver relationer mellan olika grupper i samhället, vanligen utifrån från kategorier som kön, ålder, klass, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder med mera. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna, dvs jämlikhet mellan könen. Som en jämförelse mellan begreppen jämställdhet och jämliket, kan sägas att en rullstolsburen flicka kan vistas i skolan på jämlika villkor med sina klasskamrater med stöd av olika hjälpmedel, men villkoren mellan flickor och pojkar i hennes klass kan vara ojämställda.

Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet

Jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ dimension. Med den kvantitativa dimensionen menas en strävan efter en jämn könsfördelning, det vill säga lika många män och kvinnor.

Den kvalitativa dimensionen handlar om lika villkor för kvinnor och män. Det är den dimensionen som avses i förskolans och skolans styrdokument. Uppdraget är att skapa lika villkor för flickor och pojkar. En stor del av det handlar om bemötande och förhållningssätt hos pedagogen.

Jämställdhet reduceras ibland till att enbart handla om kvantitet. Det finns synpunkter på att en jämn könsfördelning ibland förskolans pedagoger, eller att ha lika många flickor och pojkar i klassrummet, ska ge jämställdhet. Styrdokumenten tar dock inte alls upp sådana frågor. Pedagoger kan agera ojämställt oavsett vilket kön de själva har och oavsett hur många barn av respektive kön som finns i gruppen.

Jämställdhet, en mänsklig rättighet.

Jämställdhet handlar om rätten att utan begränsningar på grund av sitt kön, till exempel omvärldens olika förväntningar på vad flickor respektive pojkar ska vara och göra, kunna ha inflytande både i sitt eget liv och samhället. De mänskliga rättigheterna handlar om alla människors lika värde och rätten att inte blir sämre behandlad på grund av hudfärg, kön eller liknande. Jämställdhet är alltså en demokrati- och rättighetsfråga.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -