Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Vad är jämställdhet

Uppslagen bok

 

 

 

Regnbåge

 -  

Ordlista

I samtal om jämställdhet, genus och genusteori används ord och begrepp, som kan behöva förklaras. Här nedan finns några sådana samlade i en ordlista. De flesta av dem finns också mer utförligt förklarade på annat håll på webbplatsen.

Dikotomi

Dikotomi syftar på att begreppen kvinnligt och manligt är uppbyggda som varandras motsatser. Vi talar till exempel om "bråkiga pojkar och tysta flickor".

Feminism

I samtal om jämställdhet och genus är det nära till begreppet feminism. Ordet har idag ofta en negativ klang och förnippas bland annat med kvinnomakt och manshat. Det kan finnas skäl att påminna sig att feminism står för uppfattningen att kvinnor ska ha full ekonomisk, social och politisk jämställdhet med mannen. Feminismens rötter kan spåras till slutet av 1700-talet och har under senare delen av 1900-talet givit inspiration till det politiska arbetet för kvinnors villkor och jämställdhet i vårt land.

Genus

Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Med det menas de uppfattningar och föreställningar som finns i vårt samhället om vad som är kvinnligt och manligt. Genus konstureras hela tiden, det skapas utifrån våra värderingar, attityder och erfarenheter. Det förändras ständigt och ser olika ut i olika miljöer, tidsepoker och i olika delar av världen.

Genusmedveten

Att vara genusmedveten innebär att vara medveten om sina egna och sin verksamhets föreställningar om kvinnligt och manligt, samt att se hur det påverkar verksamheten.

Genusperspektiv

Att ha ett gensperspektiv innebär att ta med genusfrågor i planering och utformning av verksamheten.

Genusordning/genuskontrakt

Genusordning beskriver den ordning i samhället som särskiljer och sorterar kvinnor och män. Den är osynlig och oftast omedveten. Vi förknippar färger, beteenden, egenskaper, arbetsplatser med mera, med kvinnligt eller manligt.

HBT-personer

HBT är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Heteronormativitet

Heteronormativitet betyder att heterosexualitet uppfattas som det normala. Därmed blir annan sexualitet avvikande och onormal. Vi utgår från att alla människor är heterosexuella till vi får reda på motsatsen.

Homofobi

Homofobi betecknar en rädsla för alternativt ett avståndstagande från homosexuialitet.

Intersektionalitet

Intersektionalitet är ett begrepp inom den nyare genusforskningen som beskriver hur kön samverkar med andra kategorier som sexualitet, etnicitet, social klass och funktionshinder för att bestämma vad som är kvinnligt och manligt, det vill säga genus. Vi är alla bärare av olika representationer som vit, homo, kvinna, svensk, rullstolsburen, som påverkar hur vi uppfattar oss själva och blir bemötta som kvinnor och män.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män, inom alla väsentliga områden i livet, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Jämlikhet

Medan jämställdhet avser förhållanden mellan könen, är jämlikhet ett vidare begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället. Jämlikhet utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett exempelvis kön, etnicitet, religion, social tillhörighet och ålder.

Kön

Med kön avses det biologiska kön som registrerats för en person vid födelsen eller det kön som senare fastställs för henne eller honom.

Regnbågsfamiljer

Regnbågsfamiljer är en vanlig beteckning på familjer där föräldrarna är homosexuella eller bisexuella.

Sexuell läggning

De tre sexuella läggningar som nämns i svensk lagstiftning är; heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier avser trakasserier på grund av kön. De behöver inte vara av sexuell natur, men kan givetvis vara det. Det kan vara ovälkomna handlingar, såsom beröringar eller blickar. Det kan också förlöjliganden eller andra handlingar. Det är den som blir utsatt som avgör om det är ovälkommet eller välkommet.

Queer

Queer används idag ofta som beteckning för dem som inte vill anpassa sig till heteronormen. Det är dels en forskningsinriktning som studerar det "normala" istället för det avvikande. Dels är queer en motrörelse mot det heteronormativitet. Enligt queer synsätt finns det inga "normala" eller naturliga identiteter, eftersom allt är konstruerat.

 

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -