Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Vad är jämställdhet

Studentmössor

 

"Alla barn, både flickor och pojkar, ska ges samma möjligheter att utveckla sina förmågor."

Rektor, Förskolan

 

Förskolans läroplan reviderad 2018

 

"Alla ska ha samma chans. Men det har de inte idag. Elever kommer från olika hem, har olika bakgrund. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla samma chans."

Lärare grundskolan

 -  

Läroplan för grundskolan

 

Jämställdhet och likabehandling är en del av både förskolans och skolans värdegrund.

 

Gymnasieskolans läroplan

 

Styrdokument

Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån.

I diskrimineringslagen finns ett krav på att arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Jämställdhet och återfinns också i kursplanerna för olika ämnen.

Lagstiftning

1. Skollagen

Skollagen omfattar sedan 1998, både förskolan och skolan. Jämställdhet har hög prioritet i skollagen och i återfinns redan i första kapitlets andra paragraf.

§2 ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

  1. främja jämställdhet mellan könen samt
  2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. (Lag 1999:886)”

Skollagen om fattar alla som arbetar i skolan. Den gäller alltså inte bara den pedagogiska personalen utan också måltidspersonal, vaktmästare, administratörer, skolhälsovård, städpersonal m fl.

Kränkande behandling

Uppdraget att motverka kränkande behandling utvecklas i skollagens kapitel 14 a. Det innefattar två delar, dels ett förbud mot kränkande behandling och en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra, samt att bedirva ett målinriktat arbete för detta ändamål. Det målinriktade arbetet ska dokumenteras i form av en årlig plan.

Det är Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BeO) som övervakar reglerna om kränkande behandling enligt skollagen. BeO utreder anmälningar om kränkningar och företräder barn och elever i domstol. Skolinspektionen utövar tillsyn genom att granska hur väl förskolan eller skolan lever upp till lagens krav på förebyggande åtgärder, bl a genom att granska de årliga planerna.

2011 träder en ny skollag i kraft. I den kommer den beskrivning av skolans värdegrund som idag återfinns i läroplanerna att skrivas in. Det stärker skolans jämställdhetsuppdrag.

 

2. Diskrimineringslag (SFS 2008:567)

För skolans verksamhet finns det förbud att diskriminera utifrån diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Skolan omfattas också av en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, samt att förebygga eller förhindra trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna.

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som övervakar diskrimineringslagen. DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier och kan också företräda barn och elever i domstol. Läs mer:

 

Läroplaner

 

Läroplan för förskolan

Läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -